Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Fakülte ziyaretleri yaparak, bizzat yürütmekte olduğu proje faaliyetlerini üniversite mensupları ile paylaşmaya başladı. Rektör Çomaklı: “Üniversitemizin içerinde bulunduğu gerçeğin bilincinde olarak yönetime geldiğimiz günden itibaren üniversitemizin akademik değerlerini, eğitim metodolojilerini ve toplumsal rolünü nasıl yapılandıracağını ciddi olarak gözden geçirmekteyiz. Bu durum evrensel gerçekler, Yeni YÖK sistemi yaklaşımı ve açıklanmaya çalışılan Atatürk Üniversitesi gerçeği dikkate alındığında gereklilik arz etmektedir” dedi.
“Neden yeni nesil üniversite” sorusuna cevap vererek konuşmasını sürdüren Rektör Çomaklı: “Yeni Nesil kavramı, teknoloji alanında mevcut teknolojilerin yerini alacak olan yeni yaklaşımı, tasarımı ve performansı ifade etmektedir. Dünyada yüksek öğretim alanında uzun süredir başlamış olan bir büyük dönüşüm ihtiyacı bu kavramla tanımlanmaya başlanmıştır. Üniversitelerin eğitim ve araştırma görevlerinin yanısıra ister üniversite-sanayi işbirliği merkezli inovasyonu ele alan üçüncü nesil üniversite tanımı isterse bölgesel kalkınmayı önceleyen dördüncü nesil üniversite tanımı olsun, yeni nesil üniversitelerin topluma katkı misyonları çerçevesinde şekilleneceği ön görülmektedir. Yeni nesil üniversiteleri farklılaştıran onların topluma katkıyı nasıl ele alacakları olurken, benzeşen yönleri ise yepyeni araştırma ve öğrenme yöntemlerini bu doğrultuda ne kadar geliştirebilecekleri olacaktır. Bu doğrultuda üniversitelerde başlamış olan yeni nesil üniverste çalışmalarının, Atatürk Üniversitesi’nin gücü ve konumuyla yeni bir aşamaya ulaşacağını değerlendirmekteyiz” ifadelerini kullandı.
Rektör Çomaklı’nın ardından projenin sekreteryasının yürütüldüğü Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof.Dr. Atilla Keskin projeye ilişkin detaylı bilgiler verdi. Prof. Dr. Keskin, Atatürk Üniversitesinin bir büyük değişim ve dönüşüm sürecini planlandığı şekliyle yönettiğini belirtti. Bu kapsamda projenin süresinin ondört ay aolduğunu ancak her ay yeni bir uygulama devreye alınarak dinamik bir süreç yönetildiğini açıkladı. Keskin, proje kapsamında şimdiye kadar ortak akıl yakalamak amacıyla üç arama konferansı ve bir de karar konferansı gerçekleştirildiğini belirterek, proje kapsamında yürütülen faaliyetlerin aşağıdaki şekilde gerçekleştirildiği, vurgulandı.
Şubat ayında 60 kişilik bir grupla gerçekleştirilen “Vizyon Arama Konferansı”na üniversitemiz içinden ve dışından cinsiyet eşitliği de gözetilerek alanında vizyoner siyasetci, bürokrat, bilim adamı, sivil toplum örgütü liderleri, ilgili kamu yöneticileri, sanayici ve başarılı iş adamları davet edilerek, üniversitemizin konumlanma haritası çıkarıldı, vizyonu tartışılmış ve bu kapsamda projeler üretildi. Yapılan çalışmalar ve değerlendirmeler ışığında Atatürk Üniversitesinin yeni vizyonu “Hayatın hizmetinde, hep ileriye” olarak ortak akılla belirlendi.
Mart ayında 60 kişilik bir grupla gerçekleştirilen “Öğrenci Arama Konferansı”na üniversitemiz içinden ve dışından öğrenciler, öğrenci klüpleri temsilcileri, çeşitli dernek ve sivil toplum örgütlerinin temsilci ve kurucuları davet edilerek öğrencilerin beklentileri, talepleri ve projeleri görüşüldü. Öğrenci arama konferansına öğrenciler tarafından sunulan öğrenci manifestosu damgasını vurdu. Öğrenciler kendilerine karar oluşturma mekanizmalarında yer veren, fikirlerine saygılı, yabancı dil eğitiminin yaygın ve etkin olduğu, toplumsal sorunlara çözüm üretebilen, fikir üretebilen ve özgür düşünen bireyler yetiştirebilen, hayatın hizmetinde, toplumla bütünleşik, bilim ve sanatı birleştirip estetik ürünler ortaya çıkaran, esnek, değişen ve dönüşen müfredatların olduğu, eğitim teknolojilerinin kullanıldığı, uygulamalı derslerin sayısının arttığı, öğrencilere psikolojik destek veren, rol model öğretim üyelerinin sayısının arttığı ve akademik yapıda liyakate önem veren bir üniversite istediklerini iafade ettiler.
Nisan ayında yine 60 kişilik bir grupla gerçekleştirilen “Paydaş Arama Konferansı”na üniversitemiz içinden ve dışından valilik, belediyeler, kolordu komutanlığı, jandarma bölge komutanlığı, kamu kuruluşlarının yöneticileri, kooperatifler, sivil toplum örgütlerinin liderleri, sanayiciler, başarılı iş adamları ve ilgili diğer paydaş grupları ile nasıl bir üniversite modeli istendiği değerlendirildi ve çeşitli projeler geliştirildi.
Son olarak Mayıs ayında her üç arama konferaslarında geliştirilen 43 adet projenin önceliklendirme çalışmasının yapıldığı “Karar Konferansı” düzenlendi. Karar konferansına Atatürk Üniversitesi Senato üyelerinin tamamı, bilim kurulu üyeleri ve her akademik birimden bir temsilci olmak üzere 110 kişi katıldı. Üst yönetimin tam kadro hazır bulunduğu çalışmada uygulamaya alınacak ilk on proje katılımcı yöntemle belirlendi. Bu projelerin uygulama adımlarını belirlemek için ilgili uzmanlardan oluşan alt komisyonlar kuruldu ve ilk toplantılarını yaparak çalışmalarına başladılar.
Son olarak projenin ilk dört ayının önemli kazanımlarlarla geride kaldığını ve süreçin başarıyla devam ettiğini ifade eden Rektör Çomaklı; bundan sonraki süreçte eğitim, araştırma ve toplumsal etki alanlarında sistemlerin tasarlanma aşamasına geçileceği özellikle vurguladı. Rektör Çomaklı, “Yeni Nesil Üniverste Tasarım ve Dönüşüm Projesi”nin başarısının üniversitemiz için büyük önem arz ettiği kadar, aynı zamanda diğer devlet üniversitelerine örnek bir modelin geliştirilmesiyle Türk Yükseköğretimi açısından da öncü bir adım olacağını belirtti.